תקנון החברה ותנאי שימוש באתר


  1. כללי והגדרות

1.1.                   למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה שלצידם:

"האתר:              אתר החברה בכתובת www.wave2.co.il  המספק, בין היתר, מידע אודות המוצרים, השירותים הניתנים על ידי החברה, המחירים, המבצעים ועוד.

"החברה":           מעגל חברה למסחר בע"מ, ח.פ. 510583594, המייבאת, מתפעלת, משווקת, (בין באמצעותה ובין מי מטעמה) במוצרי

פרסום, קידום מכירות, מתנות וכ עיסוק חוקי אחר על פי דין.

"המוצרים"          רשימת הפריטים כפי שמעודכנת מעת לעת באתר ושהינם ביבוא, תפעול או שיווק של החברה.

"התקנון"            תקנון הפעילות והרכישה באתר, בלינק www.wave2.co.il

"משתמש", "לקוח": הלקוח המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר.

1.2.       מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

1.3.       מדיניות זו נתונה לעדכונים ושינויים מעת לעת, על כן מתבקשים המשתמשים לשוב ולעיין בה מעת לעת.

1.4.       החברה רשאית להפסיק או להפחית או לצמצם את מדיניות זו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלה הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה.

החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את המדיניות, לזמן מוגבל או לחלוטין, מכל סיבה שהיא.

1.5.       בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות מדיניות זו ובין הוראות התקנון - תגבר הוראות מדיניות זו.

1.6.       כל מקום במדיניות זו בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

  1. התחייבות החברה

2.1.       החברה מתחייבת, בכפוף לאמור במדיניות זו, למכור ללקוחותיה, אשר יבצעו את הזמנתם, במחיר הזול ביותר שיפורסם מעת ביצוע ההזמנה  ותוך 24 (עשרים וארבע) שעות לאחר מכן, בהשוואה למחירי חברה מתחרה למוצר זהה (כהגדרתו בסעיף 3.1.3 להלן) (להלן:""המחיר הזול ביותר" ו-"ההתחייבות.").

2.3.       למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי החברה אינה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר או במחירון החברה זולים בשיעור כלשהו ממחיריהם קודם מועד הפרסום, אלא שהוא זול בהשוואה למחירו ביחס לכלל העוסקים המתחרים בחברה, בזמן נתון במהלך ההזמנה (ועד 24 שעות לאחריה), המציעים את המוצר הזהה למכירה, בלבד.

2.4.       רוכש אשר עמד בתנאים המפורטים לעיל ובסעיף 3 להלן, ומצא  מוצר זהה נמוך יותר  מהמחיר המפורסם באתר, בתנאים זהים לעסקה, ובמועד ביצוע ההזמנה, תעודכן הזמנתו למחיר הנמוך יותר שימצא, כל עוד הוכיח את הנדרש במדיניות זו (להלן: "עדכון ההזמנה" ) או תבוטל ההזמנה והרוכש יזוכה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.5.       לאחר עדכון ההזמנה, תוצא לרוכש הזמנה מעודכנת הכוללת את המחיר הנמוך מבין השניים, והיא שתחייב את הרוכש.

2.6.       מובהר כי לחברה תעמוד הזכות לבדוק ולוודא את הטענה של הרוכש, במישרין מול המציע את המוצר הזהה המתחרה למכירה.

2.7.       למען הסר ספק יובהר כי עדכון ההזמנה ינתן באופן אישי למשתמש שהוכיח כי מצא אתר המספק מחיר זול יותר (ללא מע"מ), בהתאם לתנאי מדיניות זו, והמשתמש לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

2.8.       מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתמש עלולים להביא לשלילת עדכון ההזמנה,

הכל לפי שיקול דעתה של החברה ומבלי שתעמוד למשתמש כל טענה בעניין.

  1. תנאי קבלת עדכון ההזמנה

3.1.       על מנת לקבל את עדכון ההזמנה ולהשוות המחיר למחיר הנמוך יותר, על המשתמש לעמוד בתנאים הנקובים בסעיף 2 לעיל, וכן בכל התנאים המצטברים להלן:

3.1.1.    תהליך ההזמנה הושלם והמשתמש קיבל אסמכתא לאישור ההזמנה (להלן "אסמכתא")

3.1.2.    לאחר קבלת האסמכתא, ועד ולא יאוחר מ-24 (עשרים וארבע שעות) מקבלתה, מצא הרוכש מחיר זול יותר באתר או במחירון ישראלי (ללא מע"מ) למוצר שהוזמן ומסר לחברה את הפרטים הנדרשים בסעיף 3.1.4 להלן;

3.1.3.    המוצר המוצע על ידי גורם מתחרה, זהה לחלוטין למוצר שהוזמן על ידיו מהחברה.

לרבות אך לא רק: בפרטים הבאים:  אותו מוצר, אותם מרכיבים, אותן תכונות, אותה אריזה (לעיל ולהלן "מוצר זהה")

3.1.4.    הלקוח פנה לחברה באמצעות דוא"ל לכתובת  [email protected] תוך צירוף ופירוט הנתונים הבאים:

3.1.4.1.             פירוט מלא של טענת הרוכש, לרבות מועד הרכישה ומועד מציאתו המוצר הזול יותר (ללא מע"מ) באתר או מחירון המתחרה, מחיר המוצר באתר ומחירון המתחרה;

3.1.4.2.             צירוף קובץ עם צילום המסך המציע מוצר זהה בתנאים זהים על ידי חברה מתחרה;

3.1.4.3.             צירוף קישור לכתובת האינטרנט בה הוצג המחיר הזול יותר (ללא מע"מ) ובה ניתן להזמין את המוצר הזהה;

3.1.4.4.             הפנייה כוללת בנוסף את פרטיו האישיים של הרוכש ודרכי התקשרות עמו.

3.1.5.                המוצר המוצע ע"י גורם מתחרה, הוצע למכירה רגילה לכלל הציבור ולא במסגרת מכירה קבוצתית, הסכמים ישירים עם חברות וארגונים, הנחה פרטנית למשתמש, לרבות הנחה מיוחדת, קופון או שובר הנחה,

מבצעי כרטיסי אשראי (בין היתר של חברות האשראי - ויזה ו/או ויזה כאל ו/או ישראכרט ו/או מאסטרקארד ו/או אמריקן אקספרס ו/או דיינרס) או במבצעי cash back של חברות אשראי או של הבנקים השונים או במבצעים לארגונים ו/או חברות או במבצעי מכירה בין במבצעים באותו היום של ההזמנה

  1. שונות

4.1.       אין במדיניות זו כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה כלפי המשתמש שאינה מצוינת במפורש בתנאים הכלליים לעיל או בהוראות התקנון.

4.2.       תנאי הביטול של רכישות באתר, הן בכפוף לאמור בתקנון ולכל דין.

4.3.       המשתמש מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של החברה לא ייחשבו כהפרה של הוראות מדיניות זו ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

4.4.       החברה אינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין.

4.5.       למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל החברה, נתוני ההזמנה של המשתמש או הנתונים הנדרשים בסעיף 3.1.4 לתקנון זה, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת החברה.

4.6.       רישומי החברה, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לנתוני המשתמשים, הזמנתם ו/או פנייתם לחברה.

4.7.       במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הזמנת המוצרר ו/או באם המשתתף לא מילא אחר כללי מדיניות זו במלואם, רשאית החברה שלא לאשר בקשת משתמש לעדכון ההזמנה.

  1. הדין החל

על מדיניות זו ועל התקנון, יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם מדיניות פרטיות זו תהיה בבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.

ט.ל.ח

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.